Matematická analýza III pro informatiky (NMAI056)

vyučující Robert Šámal

!!!Aktuality!!!
Zadání čtvrté zkouškové písemky
Výsledky čtvrté zkouškové písemky
Ještě znovu upravená verze poznámek z přednášky. Ve Weierstrassově testu chyběly absolutní hodnoty! Správně má být (jak jistě víte, např. ze cvičení) Mn= sup(|fn|). Další překlep byl v integrálu z Dirichletova jádra.
Nové termíny ústní zkoušky připisuji do SISu podle časových možností (tj. v náhodné časy). Věřím, že si vyberete. (Pokud by to byl velký problém, ozvěte se.) Poslední písemka bude 16.3.2012 od 12:20 v S5.
Upravena verze poznámek z přednášky. Stále vítám všechny komentáře, zejména se prosím ozvěte, pokud tam něco chybí čí přebývá. Nejvážnější závady původní verze: 1) v Abel-Dirichletových podmínkách vypadl předpoklad omezenosti posloupnosti (bn) 2) v Cauchy-Riemannových podmínkách bylo původně uvedeno, že pro existenci komplexní derivace stačí existence parc. derivací a splnění jistých rovností. Správně je ale potřeba, aby existoval i totální diferencíál.
Zadání třetí zkouškové písemky
Výsledky třetí zkouškové písemky a její řešení.
Zadání druhé zkouškové písemky
Výsledky druhé zkouškové písemky
Prodrobné informace o zkoušce.
Tyto věty nebudou zkoušeny, i když byly předneseny: 1) Cauchyho věta pro křivkové integrály na uz. křivkách 2) Základní věta algebry
Zadání první zkouškové písemky
Výsledky první zkouškové písemky
a NOVÉ -- a ještě nověji opravené vzorové řešení
Zkušební termíny pro písemku jsou vypsány v SISu. Ještě bude jeden po zkouškovém, cca v polovině března. Termíny pro ústní budou vypisovány podle potřeby a případně podle domluvy se studenty, kteří přijdou na příslušnou písemku: určitě 1.2., pak v týdnu 6.-10.2. dva nebo tři dny, v týdnu 13.-17.2. žádný, ten další týden (první v semestru) podle potřeby.
První verze poznámek z přednášky. Uvítám všechny komentáře, zejména se prosím ozvěte, pokud tam něco chybí čí přebývá.
Brzy se zde objeví podrobnosti o zkoušce. (Nejpozději 16.1.)
Sylabus přednášky
najdete v SISu.
Literatura
V knihovně i v prodejně skript najdete mnoho knih a skript k tématu, v SISu najdete seznam doporučených knih.

Na stránce kol. Klazara můžete též najít jeho skripta k této přednášce, ovšem pozor: v době, kdy byla skripta psána měla přednáška jiný sylabus. Stejné varování se vztahuje na zápisky z přednášky L. Picka sepsaná Petrem Baudyšem. Bližší přednášce v současné formě -- ale zase méně podrobné -- jsou zápisky kol.Rataje z minulého roku. Poznámky z této přednášky (prosím o upozornění na chyby i překlepy).
Hezké sbírky na webu: sbírka pana Pyriha, sbírka pana Picka.
Cvičení
Zisk zápočtu ze cvičení je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce. Navíc, aktivní účast na cvičení vám výrazně usnadní skládání zkoušky. Podmínky k získání zápočtu vám sdělí příslušný cvičící.
Informace pro ty, kdo mají cvičení se mnou.

Co se dělo na přednáškách

1. přednáška 7.10.2011
Vícerozměrný Riemannův integrál. Fubiniho věta.
2. přednáška 14.10.2011
Integrál přes obecnou množinu a Fubiniho věta pro tento případ. Fubiniho věta pro řady. Věta o substituci. Aplikace -- obsah, objem rotačního tělesa, obsah plochy. Obsah kruhu. Integrál z exp(-x2).
3. přednáška 21.10.2011
Komplexní čísla -- početní operace, geometrický tvar. (Hádanka: jak pomocí komplexních čísel dokázat Thaletovu větu?) Limity, řady (opakování). Funkce komplexní proměnné a její derivace -- Cauchy-Riemannovy podmínky. Mocninné řady -- věta o poloměru konvergence.
žádná přednáška 28.10.2011
státní svátek
4. přednáška 4.11.2011
Vlastnosti mocninných řad: uvnitř kruhu konvergence lze sčítat, násobit, derivovat a integrovat "jako polynomy".
5. přednáška 11.11.2011
Aplikace mocninných řad a operací s nimi: sečtení řady vedoucí na logaritmus (pomocí derivovaní). Poznámky o víceznačnosti logaritmu, požadujeme-li spojitost na celém C (bez nuly). Aplikace na výpočet Fibonacciho a Catalanových čísel (s důrazem na analýznickou část). Komentář, jak využít singularit k hrubému odhadu růstu těchto čísel. Integrál v komplexním oboru. Definice, příklady (jak je to pro integrál, co má primitivní funkci!). Cauchyho věta -- začátek důkazu.
6. přednáška 18.11.2011
Dokončení důkazu Cauchyho věty a aplikace.
7. přednáška 25.11.2011
Stejnoměrná konvergence posloupností funkcí. Definice a srovnání s jinými variantami konvergence. Základní vlastnosti: ekvivalence s konvergencí v supremové normě, Cauchyho věta (stejnoměrná limita spojitých funkcí je spojitá), BC podmínka, prohození limity a (Riemannova) integrálu. Aplikace: Stirlingův vzorec pro n! (zatím bez zdůvodnění, proč lze prohodit limitu a integrál).
8. přednáška 2.12.2011
Dokončení Stirlingova vzorce -- zdůvodnění stejnoměrné konvergence apod. Diniho věta (bez důkazu). Stejnoměrná konvergence řad, Weierstrassovo kritérium. Aplikace na mocninné řady. Weierstrassova věta (pokud stejnoměrně konvergují derivace, tak ...).
9. přednáška 9.12.2011
Prohození limity a Newtonova integrálu (bez dk). Abelova věta. Důsledek pro spojitost mocninné řady v bodě na hranici kruhu konvergence. Abel-Dirichletovo kritérium pro konvergenci číselných řad -- bez důkazu. (Pozor, existuje obdobná věta pro stejnoměrnou konvergenci řad, ale tu přeskakujeme úplně.) Fourierovy řady -- úvodní motivace.
10. přednáška 16.12.2011
Riemann-Lebesgueovo lemma. Dirichletovo jádro. Formulka pro koeficienty ve Fourierově řadě. Tvar částečného součtu Fourierovy řady (s důkazem), věta o konvergenci částečných součtů k původní funkci (resp. k průměru "hodnot okolo") -- zatím bez důkazu.
11. přednáška 6.1.2012
Dokončení Four. řad. Metrické prostory -- opak. Využití kompaktnosti -- základní věta algebry.
12. přednáška 13.1.2012
Dokončení důkazu základní věta algebry. Alternativní popis kompaktnosti. Důkaz ekvivalence pro uzavřený interval. Aplikace: spojitá funkce na kompaktu je stejnoměrně spojitá. Informativně: topologické prostory, úplné prostory.