V dňoch 13. a 14.11.2013 sa na našej fakulte uskutočnila voľba zástupcov MFF v študentskej komore Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze pre funkčné obdobie 2014 - 2017. Svoj hlas mi dalo 195 študentov, ktorým za to ďakujem. Verím, že Vašu dôveru nesklamem. Ak máte záujem, môžete si pozrieť celý volebný protokol.

Tieto stránky by som rád venoval práve kontaktu so študentmi MFF. Na jednej strane by som Vás tu chcel informovať o aktuálnom dianí v senáte, na strane druhej plánujem pridať formulár, ktorým ma budete môcť jednoducho kontaktovať (v prípade záujmu aj anonymne). Funkčné obdobie mi začne 1.2.2014, do tej doby tu nechám svoj volebný program a jeho skrátenú verziu (PDF).

Doterajšie pôsobenie na MFF UK

  • Na MFF UK študujem v 2. ročníku nadväzujúceho magisterského programu Informatika, odbor Diskrétní modely a algoritmy, predtým som absolvoval bakalársky progma Informatika, odbor Programování na MFF UK.
  • Posledných skoro päť rokov sa aktívne zúčastňujem organizácie Matematického korešpondenčného semináru MFF UK (súťaž pre stredoškolákov so záujmom o matematiku), mierne kratšiu dobu sa podieľam aj na príprave medzinárodnej tímovej súťaže z matematiky Náboj. Obe tieto súťaže mi umožnili bližší kontakt s Oddelením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK.
  • Pred vyše rokom som vstúpil aj do Spolku Matfyzák, v súčasnosti v ňom pôsobím ako člen náčelníctva. Cieľom Spolku Matfyzák je spríjemniť spoločenský a kultúrny život (nielen) študentov MFF UK, okrem iného organizuje tradičný Ples MFF UK a vítanie nových študentov na Beánii.
  • Už druhý rok vediem na MFF cvičenia k prednáške Diskrétní matematika.

Plány v prípade zvolenia do AS UK

Propagácia a dobré meno fakulty a univerzity

Ako mierne naznačuje aj moje pôsobenie v súťažiach MKS a Náboj, záleží mi na dobrom povedomí o MFF, hlavne medzi nadanými študentmi stredných škôl. Ako zástupca v Akademickom senáte by som rád naviazal na túto svoju činnosť a prispel k skvalitneniu propagácie ako našej fakulty, tak aj univerzity.

Nedávno zvolený rektor univerzity - prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. - vo svojom volebnom programe zdôrazňuje potrebu otvorenia univerzity voči verejnosti, preto verím, že v tomto smere je veľká šanca na úspech.

Kvalita výuky

Len dobré meno univerzity nestačí, dôležitejšie je to, čo nám naša univerzita a fakulta môže dať do života a na akú kariéru nás pripraví. Kvalitnú výuku nám dokážu zabezpečiť iba kvalitní a dobre motivovaní vyučujúci, s tým je ale úzko previazaný problém, ako týchto vyučujúcich nájsť.

Z vlastnej skúsenosti viem, že súčasná podoba ankety v SISe nedostatočne motivuje študentov k jej vypĺňaniu, čo považujem za škodu. V prípade zvolenia by som preto rád otvoril diskusiu s cieľom nájsť spôsob, ako študentov k ankete efektívne (ale nie násilím) priviesť.

Spolupráca medzi fakultami

Univerzitu považujem za miesto, kde sa máme pripraviť na svoju budúcu kariéru. Tomu by mali odpovedať aj úlohy a projekty, za ktoré sme následne hodnotení. Napriek tomu som pri viacerých predmetoch vypracovával zápočtový projekt s vedomím, že po odsúhlasení cvičiacim ho už nikto nepoužije.

Som presvedčený o tom, že by to tak nemuselo byť. Verím, že ak by sa zaviedla väčšia spolupráca medzi fakultami, mohli by tieto zápočtové projekty riešiť konkrétnu úlohu reálneho projektu (alebo aspoň nejakú jej časť).

Predstavte si napríklad skupinu ornitológov, ktorí dlhodobo sledujú počet mláďat a vek, ktorého sa dožijú. Už sa im podarilo nazbierať slušné množstvo údajov, ktoré by teraz chceli štatisticky spracovať, ale sami štatistiku nikdy poriadne neštudovali. A tu niekde by mohlo začať zadanie projektu k prednáške zo štatistiky na Matfyze.

Samozrejme si uvedomujem, že by sa tým výrazne zvýšili nároky na prednášajúcich a cvičiacich, preto by bolo potrebné spolu s takouto spoluprácou fakúlt zaviesť aj vhodnú formu odmeny za ich námahu. Verím ale, že by táto forma zadaní mala väčší úspech ako tie súčasné (často umelo vytvorené).

Koleje a menzy

Na fakulte som už pomerne dlhú dobu a celý ten čas využívam služby Kolejí a menz UK. Počas tohto obdobia prešli koleje aj menzy viacerými zmenami, z ktorých ale značnú časť považujem za negatívnu.

Ako senátor by som sa chcel pozornejšie zamerať na situáciu práve okolo Kolejí a menz. Ubytovaní na koleji platia mesačne pomerne vysokú sumu, rovnako aj cena obeda v menze stále rastie, ale nie vždy som presvedčený, že za to dostávame adekvátnu službu. Preto by som rád preskúmal spôsob hospodárenia s týmito prostriedkami.

Senátor pre všetkých

V prípade zvolenia by som chcel byť zástupcom všetkých študentov MFF, nielen tých, ktorých môžem stretnúť na chodbách malostranskej budovy, prípadne na koleji. Preto neváhajte sa na mňa obrátiť e-mailom na 31@24korcsokgmailpetercom, rád si prečítam Vaše nápady a pripomienky, prípadne sa môžeme priamo stretnúť a rovno ich prediskutovať.