NMAI057 Lineární algebra 1 - ZS 2019/2020

Sylabus

Základní maticové operace, inverzní matice, Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar matice, řešení soustav lineárních rovnic. Vektorové prostory: základní pojmy, báze, dimenze, lineární zobrazení. Aplikace lineární algebry.

Skripta

 • Milan Hladík: Lineární algebra (nejen) pro informatiky, Matfyzpress 2019 [odkaz]

Přednáška

 • posluchárna S3 ve čtvrtek od 12:20

Zkouška

 • Na zkoušku se přihlašujte přes SIS. Termíny zkoušky: 10.1., 13.1., 17.1., 24.1., 29.1., a 10.2.
 • Hlavní částí zkoušky je písemná část na 90 minut. Při zkoušce nejsou povoleny mobily, kalkulačky, zápisky, učebnice, atd.
 • Vzorová dopolední písemka: [pdf]
 • Po vyhlášení výsledků písemné části bude následovat případné ústní dozkoušení.
 • Ústní zkoušení začíná náhodným výběrem jednoho z témat uvedených zde: [pdf].
 • Správné zpracování vylosovaného tématu zahrnuje: definování příslušných pojmů, formulace souvisejících tvrzení, alespoň jeden netriviální důkaz a také souvislost s ostatními pojmy a výsledky.

Probráno

 • 3. 10. 2019
  soustavy lineárních rovnic, matice, elementární řádkové úpravy, matice v REF, Gaussova eliminace, matice v RREF, Gaussova-Jordanova eliminace, Frobeniova věta
 • 10. 10. 2019
  základní operace s maticemi a jejich vlastnosti
 • 17. 10. 2019
  regulární matice a jejich vlastnosti, matice elementárních řádkových úprav, inverzní matice
 • 24. 10. 2019
  inverzní matice - existence a jednoznačnost, vlastnosti, interpolace polynomem a Vandermondova matice, grupy a podgrupy a jejich základní vlastnosti
 • 31. 10. 2019
  grupy - příklady, symetrická grupa permutací, tělesa - definice a základní vlastnosti, konečná tělesa prvočíselné velikosti
 • 7. 11. 2019
  Galoisova tělesa, charakteristika tělesa, malá Fermatova věta, aplikace: pravděpodobnostní test prvočíselnosti, secret sharing,
  vektorové prostory - definice a příklady
 • 14. 11. 2019
  podprostory, lineární obal, lineární kombinace, charakterizace lineárního obalu jako množiny všech lineárních kombinací, báze vektorového prostoru a souřadnice
 • 21. 11. 2019
  přednáška odpadá (den otevřených dveří)
 • 28. 11. 2019
  věta o existenci báze, Steinitzova věta o výměně, dimenze vektorového prostoru, vztah počtu prvků systému k dimenzi, rozšíření lineárně nezávislého systému na bázi, vztah dimenze prostoru a podprostoru
 • 5. 12. 2019
  věta o dimenzi spojení a průniku podprostorů, maticové prostory, změna maticových prostorů při násobení maticí zleva, maticové prostory a RREF, Frobeniova věta, hodnost matice a její traspozice
 • 12. 12. 2019
  věta o dimenzi jádra a hodnosti matice, lineární zobrazení - definice a příklady; obraz a jádro zobrazení, charakterizace prostého lineárního zobrazení, jednoznačnost lin. zobrazení vzhledem k obrazům báze, matice lin. zobrazení
 • 19. 12. 2019
  jednoznačnost matice lin. zobrazení, matice přechodu, matice složeného lineárního zobrazení, vlastnosti isomorfismu vektorových prostorů
 • 9. 1. 2020
  isomorfismus n-dimensionálních vektorových prostorů, věta o dimenzi jádra a obrazu, affiní podprostory (po souvislost s množinou řešení soustavy - včetně)

Další zdroje

 • Jiří Tůma: Přednáška Lineární algebra I (pro informatiky), elektronická skripta ke stažení na stránce předmětu [odkaz]
 • Ladislav Bican: Lineární algebra a geometrie, Academia 2009

K procvičení

 • Milan Hladík: Vzorové cvičení z lineární algebry [odkaz]
 • Jiří Fiala: Sbírka úloh z matematiky [odkaz]
 • Ladislav Bican: Lineární algebra v úlohách, SPN 1979
 • Jindřich Bečvář: Sbírka úloh z lineární algebry, SPN 1975

Cvičící

Videa

 • Série Essence of linear algebra od 3Blue1Brown [odkaz]
 • Záznam přednášek Libora Barta k předmětu Lineární algebra a geometrie 1 na MFF [odkaz]
 • Záznam přednášek Gilberta Stranga o linerání algebře na MIT [odkaz]

"Unfortunately, no one can be told what the matrix is. You have to see it for yourself."
- Morpheus